1920
1-slider-desktop-1920×570-1
2-slider-desktop-1920×570-1
1366
1-slider-laptop-1366×406-1
2-slider-laptop-1366×406-1
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Bàn dài ngồi 6 người

Bàn dài ngồi 6 người cho quán rộng hoặc nhóm nhỏ tụ tập

Chỉ bán hoặc sản xuất khi thi công toàn bộ
Không bán lẻ

Bàn dài ngồi 6 người cho quán rộng hoặc nhóm nhỏ tụ tập

Bàn dai ngồi 6 người